Aamiaistapahtuma 5.6.2019.

KV-osaajat 2: Suomeen asettautuminen osana rekrytointikokonaisuutta

Tervetuloa mukaan Kv-osaajat 2 — aamiaistapahtumaan!

 

Kan­sain­väl­is­et osaa­jat 2 — aami­aistapahtuma on jatkoa mielen­ki­in­toa her­ät­täneelle Kan­sain­väl­is­et osaa­jat — aami­aistapahtu­malle. Suuren kiin­nos­tuk­sen myötä järjestämme myös tois­en kan­sain­välis­en työ­voi­man houkut­telem­iseen ja rekrytointi­in keskittyvän aami­aistapahtu­man.

Tällä ker­taa keskitytään käytäntöön. Mitä pitkäaikain­en integ­raa­tio edellyt­tää ja mil­laista on ulko­maal­ais­en näkökul­masta muut­taa Suomeen asumaan ja työsken­telemään?

Inter­na­tion­al Fox Agencyn  Tanja Malo ja Kirsi Korhon­en käyvät läpi Suomeen asettau­tu­mista kokon­aisuutena, joka tähtää pysyväm­pään integ­raa­tioon. Asettau­tu­misessa tärkeää, kun ei ole vain ensi het­ket vaan myös se mitä tapahtuu sen jäl­keen kun vir­an­o­maisasi­at ja kod­inetsintä on saatu järjestyk­seen.

Matt Beng­ston (USA) on ohjelmis­toke­hit­täjä, joka on asunut ja työsken­nellyt jo useam­man vuo­den Suomessa. Matt muutti Suomeen nimenomaan työn takia ja nyt hän ker­too kokemuk­sist­aan ja siitä mil­laista oli muut­taa Suomeen per­heen kanssa USA:sta. Hän pitää puheen­vuoronsa englan­niksi.

Ter­vetu­loa kuun­telemaan, keskustelemaan ja naut­tim­aan maukasta aami­aista!

Tapahtuma on mak­suton ja avoin kaikille. Muistath­an kuiten­kin ilmoit­tau­tua 31.5.2019 men­nessä.

Aika: 05.06. klo 8.30–10.30
Paikka: Find­ers Seekers Oy, Rikhardinkatu 1, 00130 Hel­sinki

Ilmoittaudu Kansainväliset Osaajat 2 -aamiaistapahtumaan!

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo