IT TALENT DAY 3.6.2019

IT Talent Day HR-johtajille

Kaikki mitä olet aina halun­nut tietää IT-osaa­jamarkkinasta

…ja miten puhua siitä johdolle.

Aamupäivän jäl­keen tiedät tarkalleen miten edis­tät IT-osaaji­en rekrytoin­tia lop­puvuonna. Suun­taviivat IT-osaa­jas­trategi­anne kehit­tämis­elle ant­avat Juho Toivola ja Sofia Pohls.

Tämä on sin­ulle, joka

 1. vast­aat yrityk­sesi hen­k­ilöstö­johtam­is­esta ja osaavan työ­voi­man hankin­nasta,
 2. mietit IT-osaaji­en houkut­teluun liittyviä toi­men­piteitä ja
 3. vast­aat joht­oryh­mässä organ­isaa­tion rekrytoin­nin kokon­aisuudesta, mutta et ehkä ole mukana jokapäiväisessä rekrytoin­n­issa.

  1. IT-osaajien houkuttelu, rekrytointi ja sitouttaminen

  • Mitä ottaa huomi­oon organ­isaa­tion tasolla
  • Rekry­funk­tion rakentam­in­en
  • IT-osaaji­en rekrytoin­nin eroavuus muista rekrytoin­neista
  • Omi­en val­mi­uk­si­en eval­uointi IT-osaaji­en houkut­telem­isek­si
  • Konkre­tiaa — miten muutan organ­isaa­tioni vast­aamaan muut­tuvia tarpeita
  • Oman ja ulkois­en työ­voi­man hank­inta — mitä eroa?

  2. Rekrytoinnin suora yhteys liiketoiminnan tavoitteisiin ja tulokseen.

  • Miten muut­taa rekrytoin­nin KPI:t bis­nek­sen KPI:ksi?

  3. Ylin johto mukaan rekrytointiin panostamiseen!

  • Miten myyn rekrytointi­in panostamis­en HR:n ulkop­uolelle? Kump­pan­ina joht­oryh­mätyösken­telyssä varmistamassa par­haiden IT-osaaji­en houkut­telun.
  • Com­pet­ence trans­form­a­tion: 3–5 vuo­den liiketoi­mintatarpeet muun­net­tuna osaa­jatarpeiksi.
  • Pro­act­ive hir­ing: miten luoda “rekrytoin­tiohjelmia” ja “rekrytointi­hankkeita”, jossa osaa­jatarpeita niputetaan → rekrytoijille iso­mpia toimek­si­an­toja.
  • Aidosti tärkeät mit­tar­is­tot rekrytointi­in
  • Rekrytointikump­pan­it vs inhouse-rekrytiimi: miten varmistat, että organ­isaa­tion bud­jetti tulee tehokkaaseen käyt­töön?
  • Ver­taiskus­tan­nuk­set: Kuinka pal­jon mak­saa pitää rooli auki vs. saada rekrytointi maali­in.

  Aikataulu

  8:30 Aamupala

  9:00 Alkusan­at

  9:15 IT-osaaji­en houkut­telu, rekrytointi ja sit­out­tam­in­en /Sofia Pohls

  10:30 Tauko (15min)

  10:45 Strategin­en ote rekrytointi­in  /Juho Toivola

  12:00 Yht­een­veto

  12:15 Verkostoitu­mis­lounas

  Käytännön asiat

  Hinta

  400€ + alv, joka laskutetaan etukäteen yhdessä erässä. Maksu sis­ältää tapahtu­man osal­lis­tumis­en, mater­i­aalit, aamupa­lan ja verkostoitu­mis­loun­aan. Kur­ssi­maksu laskutetaan kokon­aisuudes­saan ennen kur­s­sia, ilmoit­tau­tu­misa­jan päätty­mis­en jäl­keen.

  Ilmoit­tau­tu­min­en

  Ilmoit­taudu kur­ssille viimeistään 13.5.2019  täältä. Ilmoit­tau­tu­mis­en voi perua kuluitta ilmoit­tau­tu­misa­jan päätty­miseen asti. Tämän jäl­keen tilalle voi vielä vaihtaa tois­en osal­lis­tu­jan.

  Koulu­tuspaikka

  Kur­ssi pide­tään mod­erneissa koulu­tust­iloissa Helsingin keskus­tassa, hyvi­en liiken­ney­hteyk­si­en var­rella. Tarkempi koulu­tuspaikka vahv­istetaan ilmoit­tau­tun­eille.

  Lisäti­etoja koulu­tuk­s­esta ant­aa Annina Kasvi, annina(at)findersseekers.io

  Kouluttajat

  Juho Toivola, työpsyko­logi

  Juholla on yli kym­men­en vuo­den monipuolin­en kokemus rekrytoin­tialalta. Hän hal­lit­see niin suora­haun, hen­k­ilöar­vioin­nin kuin työn­anta­jam­ie­likuvan kehit­tämis­en­kin, ja on työsken­nellyt näiden parissa kon­sult­tina ja koulut­tajana, sekä esim. Fin­nair­in ja Elis­an rekrytii­mi­en vetäjänä.

  Juho koulut­taa kur­ssilla rekrytoin­nin kokon­aisuutta yrityk­sessä sekä aut­taa sinua kehit­tämään IT-rekrytoin­teih­in liittyvää kyvykkyyt­tä kokon­ais­val­taisesti.

  Lue Juhon blo­gista tarkem­min, mitä houkut­te­lupain­ot­teis­ella rekrytoin­nilla tarkoitetaan.

  Sofia Pohls, CEO, Tech Tal­ent Coach

  Sofia on koken­ut IT-rekrytoin­tialan johtaja ja on spar­ran­nut lukuisia suomal­aisia yrityk­siä rekrytoin­nista. Sofia seur­aa aktiivisesti kan­sain­väl­isiä rekry­markkin­oita ja -trendejä, sov­eltaen tietoa asiakastyössään. Hän uskoo, että oikeat ihmis­et oikeissa paikoissa synnyt­tävät Suomeen uusia maa­gisia men­estys­tarin­oita!

  Sofi­an erikois­a­laa on kädet savessa IT-rekrytointi, sekä IT-rekrytointistrategi­asta koulut­tam­in­en. Hän on myös mukana edis­tämässä kan­sain­väl­istä rekrytoin­tia Suomessa, minkä lisäk­si Sofia innos­tuu diversit­eet­tikysymyk­s­istä.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu IT Talent Day HR-johtajille tapahtumaan!

  Seuraa meitä somessa!

  twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo