IT-rekrytoija 2.0.

- koulutus

10.5.2019

Tervetuloa mukaan moderniin IT-alan rekrytointiin keskittyvään koulutukseen!

Koulu­tuk­sessa kehität val­mi­uk­si­asi mm. seur­aav­ista teemoista:

 1. Ymmärrys, mitä IT-työ­markkin­oilla tapahtuu
 2. IT-osaaji­en löytämin­en, mis­tä ja miten?
 3. IT-suora­haku haki­jalähtöisesti
 4. Työn­anta­jam­ie­likuvan ABC

Verkostoitu­min­en ja keskinäin­en spar­raam­in­en osal­lis­tuji­en kesken on oleel­lin­en osa koulu­tustamme!

Tämä on sin­ulle, joka työsken­telet tai halu­at jatkossa työsken­nellä IT-alan rekrytoin­tien parissa. Find­ers Seekers järjestää koulu­tuk­sen pe 10.5.2019, vetäjinään Petra Erkkilä ja Saku Ruus.

Koulutuksen sisältö

1. Katsaus Suomen IT-markkinoille ja ‑rekrytointeihin

 • Mitä min­un pitää tietää työ­markkinasta ja miten se linkittyy päivit­täiseen työhöni?
 • Miten IT-rekrytoin­nit eroavat per­i­n­teis­istä rekrytoin­neista?
 • Bench­mark­ing — Mitä top IT-firmat tekevät rekrytoin­n­issa oikein?
 • Rekrytoi­jan roolin akt­ivoimin­en — hallin­nol­lis­esta roolista strategisek­si neuvon­anta­jak­si.

2. IT-terminologia tutuksi

 • Miten ter­min­o­lo­gi­an tun­temin­en aut­taa minua työssäni?
 • Miten IT-rooleja kat­egor­is­oid­aan, miten eri tekno­lo­giat linkittyvät nii­h­in (työpaja)?
 • Käytän­nön työkaluja ter­min­o­lo­gi­an oppimisek­si

3. Suorahaun perusprosessi

 • Prosessin eri vaiheet ja pain­op­isteet.
 • Palkkaavan tiim­in kout­saam­in­en rekrytoin­neissa.

4. Työnantajamielikuvan ABC

 • Mitä IT-osaa­jat haluavat organ­isaa­ti­osi työmah­dol­lisuuk­sista kuulla?
 • Verkosto­jen merkityk­sen kas­vu.
 • Varmista, että nämä 3 asi­aa ovat kun­nossa.

Sopiiko koulutus minulle?

Koulu­tus sopii sin­ulle kuin nappi silmään, jos vast­aat yht­een tai useam­paan väit­tee­seen kyllä:

 

 • Olen työsken­nellyt IT-rekryjen parissa 0–2 vuotta.
 • IT-rekryt tun­tuvat haastavilta.
 • En tiedä, mis­tä niitä koodareita löytyy.
 • En ole varma, mitä niille koodareille tulisi ker­toa.
 • Jätän tech-keskustelun mieluum­min muiden hoidettavak­si.
 • Tech-ter­mi­en opettelu tun­tuu valtavalta suolta.
 • Haluais­in järjestelmäl­lis­en otteen suora­hak­uprosessil­le­mme.

Käytännön asiat

Hinta

Kur­ssin hinta on 550€ + alv / osal­lis­tuja, sis­ältäen päivän koulu­tuk­sen, mater­i­aalit, aamupa­lan, loun­aan ja taukotar­joilut. Kur­ssi­maksu laskutetaan kokon­aisuudes­saan ennen kur­s­sia, ilmoit­tau­tu­misa­jan päätty­mis­en jäl­keen. Jos olet työtön työn­hakija, saat koulu­tuk­sen hin­nasta ‑50% alen­nusta koo­dilla TT50

Ilmoit­tau­tu­min­en

Ilmoit­taudu kur­ssille viimeistään tiis­taina 30.4. alla olevan lomak­keen kautta. Ilmoit­tau­tu­mis­en voi perua kuluitta ilmoit­tau­tu­misa­jan päätty­miseen asti. Tämän jäl­keen tilalle voi vielä vaihtaa tois­en osal­lis­tu­jan.

Koulu­tuspaikka

Kur­ssi pide­tään mod­erneissa koulu­tust­iloissa Helsingin keskus­tassa, hyvi­en liiken­ney­hteyk­si­en var­rella. Tarkempi koulu­tuspaikka vahv­istetaan ilmoit­tau­tun­eille.

Aikataulu

Aamupa­laa on tar­jolla klo 8:30 alkaen ja koulu­tus aloitetaan klo 9:00. Koulu­tus päättyy klo 16:00. 

 

Lisäti­etoja koulu­tuk­s­esta ant­aa Annina Kasvi, annina@findersseekers.io

Kouluttajat

 

Petra Erkkilä, IT-rekrytoija, Employ­er Brand­ing ‑kout­si

Petra työsken­telee IT-alan suora­hak­ukon­sult­tina ja strategis­ena Tal­ent Attrac­tion ‑koutsina niin star­tu­peissa kuin pörssiyr­ityk­sissäkin. Hän on nopeasti vaki­in­nut­ta­nut ase­mansa luotettavana rekrykump­pan­ina sekä yritys­ten että IT-ammat­til­aisten silmis­sä. Petra myös koulut­taa IT-rekrytoijia ja on yksi RecHack-innov­aa­tio tapahtu­man perusta­ja­jäsen­istä.

Koulu­tuk­sessa Petra johd­at­taa sinut rekrysken­en laa­jempi­in trendei­h­in ja aut­taa sov­eltamaan niitä omaan yrityk­seesi. Lisäk­si käy­dään interak­tiivisesti läpi työn­anta­jam­ie­likuvan per­uspa­likat.

Katso Petran blo­gista insightia, mitä koodar­it haluavat organ­isaa­tio­stasi haastat­teluissa kuulla.

Saku Ruus, IT-rekrytoija, Account Man­ager

Sak­ulla on yli viiden vuo­den kokemus digi­alan rekrytoin­neista, ja hän tuntee devaa­jamarkkin­at kuin omat taskun­sa.

Hänellä on kokon­ais­val­tain­en näkemys osaa­jamarkkin­an lain­al­aisuuk­sista toimit­tu­aan yksit­täisten rekrytoin­tien suora­hak­ukon­sult­tina, pidempi­aikais­en rekrys­trategi­an spar­raa­jana ja kaikessa siltä väliltä.

Koulu­tuk­sessa Sak­un kanssa ope­tel­laan ja jäsen­nellään yhdessä ter­min­o­lo­gi­aa ja käy­dään suora­hak­uproses­sia läpi. 

Tutustu Sak­un ajatuk­si­in haki­jakokemuk­s­esta ja sen paran­tam­is­esta yrityk­sessäsi.

Kokemuksia syksyn 2018 koulutuksesta

 

Lähd­in Find­ers Seekersin kur­ssille päivit­tämään IT-rekry­osaamis­eni tähän päivään äitiyslo­man jäl­keen. Kur­ssi ylitti kriit­tis­en osal­lis­tu­jan odotuk­set: se tar­josi hyvän per­us­rungon IT-hak­ujen toteut­tam­isek­si aina houkut­telusta karsintaan sekä pal­jon työhön välit­tömästi imple­mentoitavia pienempiä kikkakolmo­sia. Omi­en kokemuk­si­en jakam­in­en sekä rohkea, avoin keskustelu olivat myös kur­ssin kantavia pil­areita. Erity­isesti suosit­telen kur­s­sia IT-rekrytoin­tien kanssa pain­iville epäteknisille rekrytoijille, jotka kaipaavat käytän­nön työn tuen lisäk­si myös tukiverkostoa ympärilleen!

Heini Matero

IT Tal­ent Scout, RELEX

Ilmoittaudu IT rekrytoija 2.0. ‑koulutukseen!

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo