Löydä osaaja

ja ole osaajavetoinen

Nyt tarttis koodarin, mieluiten jo eilen!”

Kuulostaako tutulta?

Find­ers Seekers etsii ja löytää IT-alan osaa­jat — he eivät voi aloit­taa eilen (ellei teiltä löydy aikakon­etta), mutta odotus ei joka tapauk­sessa ole niin pitkä kuin saatat pelätä.

Osana suora­hak­uproses­siamme etsimme jatkuvasti tapoja kehit­tää organ­isaa­tio­stasi ent­istä osaa­javetoisem­man.

Suorahaku on leipälajimme.

Voimme luottavaisin mielin sanoa olevamme Suomen paras IT-rekrytointitiimi.

Löydä osaajat meidän avullamme

Tar­vit­setko apua seni­orikoodar­in, product own­er­in tai CTO:n rekrytoin­nin kanssa?

Suora­hak­uprosessimme on mutkaton ja toimiva kat­taen koko prosessin roolin vaatimus­määrit­te­ly­istä ehdokkaan sop­ivuuden varmistam­iseen (sekä osaamis­en että kult­tuur­in puo­lesta). Laa­jan osaa­javerkostomme ansi­o­sta rekrytoin­ti­prosessimme on myös nopea ja luotettava. Ymmär­rämme ens­ivaikutel­man tär­key­den ja varmistamme, että edustamme organ­isaa­ti­otanne työ­markkin­oilla sen mukais­esti.

Ennen kuin aloit­amme kon­tak­toin­nin, käytämme aikaa ymmärtääk­semme teidän liiketoi­mintanne läpiko­tais­in. Tämä aut­taa meitä ker­to­maan teistä osaajille mah­dol­lisim­man innostavasti ja autent­tisesti.

Rekrytointiprosessimme pähkinänkuoressa

Määrit­te­lemme roolin vaatimuk­set palkkaavan tiim­in kanssa.
Etsimme ja kon­tak­toimme sop­ivia ehdokkaita verkostois­samme.
Varmistamme ehdokkaan tech-osaamis­en, sop­ivuuden yrityskult­tuuri­in, sekä kiin­nos­tuk­sen roolia kohtaan.
Ehdokkaat lähet­etään palkkaavan tiim­in tar­kasteltavak­si — ver­tai­lupo­hjak­si tar­joamme dataa ja markkin­atietoa.
Apu haastat­te­luprosessin fasil­itoin­n­issa alusta lop­puun.
Lop­pukeskustelu: jaetaan palautetta työ­markkin­oilta ja prosessista.
Annamme konkreet­tisia ehdotuk­sia rekrytoin­nin paran­tam­iseen.

Rekrytointiprosessimme sydän

 • Otamme napakat ohjat koko rekrytoin­nin läpiviemisestä — sin­ulle jää aikaa muuhunkin
 • Arvioimme ehdokkaan IT/tech-osaamis­en
 • Esit­te­lemme aina kolme ehdokasta, jotka vast­aavat roolimäärit­telyä
 • Edustamme organ­isaa­ti­otanne työ­markkin­oilla samalla läm­möllä kuin edus­tais­imme omaamme
 • Teemme konkreet­tisia ehdotuk­sia rekrytointikäytäntöjen paran­tam­isek­si
 • Kom­munikoimme asiakkaidemme kanssa avoi­mesti. Aina!
 • Pide­tään hihassa joustavuus, asi­an­tun­tevuus, hauskan­pitoa uno­hta­matta! 
 • Asee­namme vahva markkin­anäkemys

Strateginen osaajakonsultointi

Organ­isaa­ti­ot tar­vit­sevat osaajia men­estyäk­seen. Suju­vi­en hen­k­ilöstö­prosessi­en merkitys kas­vaa, kun halu­atte sekä houku­tella uusia osaajia että pitää nyky­is­et ammat­ti­taitois­et työn­tekijänne talossa.

Find­ers Seekers toimii siltana teidän ja osaa­jamarkkin­an välillä; autamme teitä vahv­istamaan tätä siltaa muokkaamalla prosesse­janne liitty­en rekrytointi­in ja osaamis­en johtam­iseen.

Otetaan yhdessä askel lähem­mäk­si osaa­javetoista organ­isaa­ti­ota.

Osaa­javetoisuudella tarkoit­amme organ­isaa­ti­ota, jossa ihmis­et ovat kaiken tekemis­en keskiössä, tukemassa lopullista liiketoi­minta­v­i­si­ota.

Miten tämä toimii käytännössä?

 • Ensim­mäin­en askel on ana­lys­o­ida rekrytoin­nin nykytila ja tun­nistaa tulevaisuuden tarpeet
 • Toin­en askel toteutetaan yhdessä teidän kans­sanne – laadimme suun­nitel­man työn­anta­jam­ie­likuvasta, sis­äis­en osaamis­en johtam­is­esta, sekä rekrytointikäytäntöjen kehit­tämisestä.
 • Kolmas askel on suun­nitel­man toteut­tam­in­en.
 • Tois­tuvana työnä hien­osäädämme suun­nitel­maa vast­aamaan organ­isaa­tionne sen­het­kisiä tarpeita.

Mikä on suurin haasteesi rekrytoinnissa?

Laita meille viestiä! Mietitään yhdessä teille sopivimmat ratkaisut.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo