Meistä

 

Skrollaa alas tavataksesi tiimimme!

Oletko kuullut tarinan kolmesta rekrytoijasta,

  • joilla oli niin hauskaa IT-rekrytoin­tien parissa, että he päät­tivät aloit­taa oman yrityk­sen alalla?
  • jotka ajat­te­l­ivat, että rekrytointi on pal­jon strategisem­paa kuin usein aja­tel­laan ja ihmisten tulisi kuulla tästä?
  • jotka uskovat osaaji­en (=ihmisten) olevan liiketoimin­nan keskiössä ja joiden mis­siona on tehdä tästä real­it­eetti?
  • jotka näkivät, että jonkun täytyy kehit­tää ajatusta siitä, miten rekrytoi­jan työ näh­dään, noh, oikeastaan kaikki­en sidosryh­mi­en silmis­sä?

Tässä ollaan: Sofia, Saku ja Petra. Leikkisä, työtään rakastava trio!

Arvot

Sanomme EI tylsyydelle!

 

Globaali + lokaali = glokaali!

 

Tehdään maailmasta parempi paikka meille kaikille!

 

Raskas työ vaatii raskaat naurut!

 

Meidän kanssa on hauska työskennellä!

 

Kunnioitetaan toinen toistamme!

 

Unelmatiimi

Petra Erkkilä

Perustaja, Employ­er Brand­ing

+358 400 653 089
petra@findersseekers.io

Petra on koken­ut IT-rekrytoija ja osaa­jas­trategi­aval­mentaja. Petran leikkisä luonne tekee hän­estä koko tiim­in sydä­men. Hän varmistaa, että organ­isaa­ti­ol­lasi on aina par­haat osaa­jat johtamalla Find­ers Seekersin employ­er brand­ing ‑liiketoi­mintaa.

Saku Ruus

Perustaja, Myynti

+358 50 430 7403
saku@findersseekers.io

Saku aloitti viisi vuotta sit­ten suora­hak­ukon­sult­tina, ja on keskittynyt koko uransa ajan IT-rekryi­h­in – tämän rinnalla hän työsken­telee myös myyn­nin ja asiakkuush­allin­nan parissa. Sak­un ansi­o­sta voit rentou­tua, hän huole­htii kaikista yrityk­senne osaaji­in liittyv­istä tarpeista.

Sofia Pohls

Perustaja, Toim­it­us­johtaja

+358 50 548 9128
sofia@findersseekers.io

Kun keskus­tel­laan osaa­jastar­ategi­asta, Sofia on luon­non­lahjakkuus iso­jen kokon­aisuuk­si­en hah­mot­tam­isessa. Sofi­an avulla voit hengähtää hel­potuk­s­esta; voit olla varma, että saat valmi­in, erino­mais­en ja toteut­tavan strategi­an.

Anna Schoonover

Part­ner, Recruit­ments and RecOps

+358 45 176 2650
anna@findersseekers.io

Jos tar­vit­set kipeästi uutta devaa­jaa mutta aikasi on kor­tilla, Anna on sin­un ratkais­usi. Anna muo­toilee rekrytoin­ti­prosessist­anne tehokkaan ja toimivan mutta myös kan­did­aatti-ystäväl­lis­en. Annan pääte­htävä Find­ers Seeker­sissä on tuoda rekrytointitiim­in paras puoli esi­in. Hän on aina ajan tas­alla ajanko­htaisista tren­de­istä ja kehit­tää into­himoisesti myös talon omia prosesseja ja käytäntöjä niin in-house rekrytoin­n­issa kuin suora­haussa.

Juan Fernandez

Tal­ent Acquis­i­tion ‑kon­sultti

+358 40 7576979
juan@findersseekers.io

Juan on into­himoin­en IT Tal­ent Acquis­i­tion ‑kon­sultti, nou­seva digirekrytoin­nin tähti. Kan­sain­välis­en näkökul­man ja arvokkaan myynti- ja markkin­ointikokemuk­sen lisäk­si Juan tuo mukanaan tuu­lahduk­sen Espan­jan läm­möstä ja aurin­gosta.

Bea Grandell

Tal­ent Acquis­i­tion ‑spesi­al­isti

+358 40 551 4454
bea@findersseekers.io

Bea on koken­ut IT Tal­ent Acquis­i­tion ‑spesi­al­isti, jonka tausta on glob­aal­in peli­fir­man IT-rekrytoin­nin parissa. Bea on erityis­en kiin­nos­tunut IT-alasta, kan­sain­väl­isestä rekrytoin­nista, työn­anta­jam­ie­likuvasta, rekrytointistrate­gioiden kehityk­sestä, ja pinkeistä leivon­naisista.

Heidi Blomberg

Mar­ket­ing Con­sult­ant
(per­hevap­aalla)

+358 45 803 9707
heidi@findersseekers.io

Heidi on digi­markkin­ointi­in erikois­tunut markkin­ointi­heebo eli Seekereiden kesken “digisomettaja”. Taustaa löytyy niin myyn­nin, markkin­oin­nin kuin hyvin­voin­nin parista. Heidi huole­htii Find­ers Seekersin markkin­oin­nista, mutta työsken­telee myös muissa markkin­ointi­in ja digimaail­maan liittyvis­sä pro­jek­teissa.

Mira Günther

Seni­or Tal­ent Coach

+358 50 3434 473
mira@findersseekers.io

Mir­an tausta on IT-suora­hauissa, ja hänellä on monipuolista kokemusta eri­laisista IT-rekrytoin­neista aina CTO:ista jun­nudevaaji­in. Mira tuo rekrytoin­teih­in pilkettä silmäkul­maan, ja hän­en erity­is­et kiin­nos­tuk­sen koht­eensa ovat rekrytoin­nin palve­lum­uo­toilussa, prosessike­hityk­sessä ja kandikokemuk­sen paran­tam­isessa. Mira toimii Find­ers Seekersillä niin suora­hak­ujen kuin inhouse-rekrytoin­tien parissa.

Pipsa Aro

Tech Employ­er Brand­ing Con­sult­ant

+358 50 477 4374
pipsa@findersseekers.io

Pipsa tuo Find­ers Seeker­si­in mukanaan vahvan markkin­ointi- ja kas­vu­osaamis­ensa, into­hi­monsa employ­er brandin­gi­in ja työelämäa­sioi­h­in sekä raikuvan naur­un­sa (omille vit­seilleen). Hän aut­taa yritys­täsi employ­er brand­ing ja rekry­markkin­oin­tia­sioissa sekä on innos­tunut ja innostava work­shopi­en fasil­itoija.

Sinä? 

Find­ers Seekers jatkaa  nopeaa kas­vuaan. Jos oot halu­at liittyä meidän jen­gi­in ja koet että paikkasi on rekrytoin­nin val­lanku­mouk­sen etur­intamassa, ole hyvä ja ota yhteyt­tä vaikka täältä.

Sinä? 

IT-rekrytoija! Oletko etsimässä uutta? Ter­vetu­loa meidän osaavaan ja hauskaan tiimi­in! Ole hyvä ja ota yhteyt­tä vaikka täältä.

Sinä? 

Oletko nälkäin­en myyn­nin asi­an­tuntija tai halu­at kas­vaa sel­laisek­si? Vois­it olla puut­tuva palan­en Find­ers Seekersin kas­vua mah­dol­listamaan, joten ole hyvä ja ota yhteyt­tä tästä.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo

Erityiskiitokset kuvista:

Shan­shan Gong  todel­lis­en luonteemme tal­lentam­is­esta: http://www.dragonflowerphotostudio.com/