Hei, olen Mira Gün­ther, Find­ers Seekersin tuore Seni­or Tal­ent Coach!

Olen aina naut­tinut päästessäni opettelemaan uusia asioita, ja tun­tuu edelleen vaikealta uskoa, että juuri sitä teen työk­seni. Innos­tun kohdatess­ani uusia tekno­logioita, jotka eivät ole min­ulle entuudestaan tut­tuja — mitä muuten edelleen tapahtuu todella usein — ja etsin jatkuvasti uusia tapoja parantaa ymmärry­s­täni IT-alasta sekä mod­ernista rekrytoin­nista.

Para­sta IT-rekrytoin­nin kentällä työsken­telyssä jatkuvan uuden oppimis­en ja kehitty­mismah­dol­lisuuk­si­en lisäk­si on se, että pääsen työsken­telemään ihmisten parissa.

Ihmiset on mun juttu

Olen todella ihmis­lähein­en, ja rekrytoi­jan työssä naut­in erity­isesti siitä, että työssäni voin aut­taa ihmisiä löytämään unel­matyöpaikkansa ja yhdis­tää oikeat osaa­jat heille sop­ivi­en yritys­ten kanssa. Erity­isesti juuri mielen­ki­in­tois­ella ja haastavalla IT-alalla on mielestäni erityis­en palkit­sevaa kyetä rekrytoi­jana luo­maan lisäar­voa sekä ehdokkaalle että palkkaavalle esi­miehelle. Koen tärkeänä todel­listen yhteyk­si­en luomis­en ihmisi­in, ja sydäntäni läm­mit­tää suuresti esimerkiksi kuulla jonkun naut­tin­een työsken­telys­tä uudessa tehtävässään tai että jonkun ura on edennyt halut­tuun suun­taan ansi­o­stani.

Olen työsken­nellyt IT-rekrytoin­tialalla jo lähes kolmen vuo­den ajan. Ennen Find­ers Seekersille tuloa työsken­telin ICT-alan suora­hak­uih­in erikois­tun­eessa yrityk­sessä, josta sain laa­jaa ja arvokasta kokemusta IT-rekrytoin­tien parissa työsken­telys­tä. Kuiten­kin nyt oli aika siirtyä eteen­päin kohti uusia haasteita ja uuden oppimista. Odot­an, että uudessa roolis­sani Find­ers Seekersillä pääsen oppimaan pal­jon uusia asioita, tapaamaan uusia ihmisiä sekä kokemaan uusia seikkailuja IT-rekrytoin­tien parissa.

Haluatko löytää oikeat IT-osaajat?

Jos näin on, minä ja koko Find­ers Seekers ‑tiimi autamme mielellämme! Hel­poin tapa ottaa mei­h­in on täyt­tää yhtey­denot­to­lo­make tai ottaa yhteyt­tä suor­aan Sak­uun (saku@findersseekers.io, 050 430 7403).

Jos kan­sain­välin­en rekrytointi on teille ajanko­htaista tai kiin­nostava aihe, suosit­telen osal­lis­tumaan 5.6. järjestettävään Kan­sain­väl­is­et Osaa­jat 2 — aami­aistapahtu­maan, jossa olen mitä luultavimmin itsekin paikalla. Näh­dään!