Employ­er brand­ing ei ole työpaikkailmoituk­sen postaamista suos­itulle job boar­dille ja suuren näkyvyy­den saavut­tamista. Se ei ole yrityk­sesi tagline. Se ei ole Ins­tagram­in stooreja toim­is­ton ja työn­tekijöiden arjesta. Se ei ole opiskeli­jay­hteistyötä. Se ei ole uras­ivut. Se ei myöskään ole kolmen blo­gikir­joituk­sen kir­joit­tamista. Employ­er brand­ing ei ole yhden kam­pan­jan lanseerausta, vain koska kilpailija tekee niin.

Employ­er brand­ing ei ole toisist­aan irral­lisia tekoja siellä täällä, sil­loin tällöin.

Employ­er brand­ing ‑työ on…

…jatkuva ja strategin­en kokon­aisuus, joka koos­tuu useista, mm. yllä main­ituista akt­iv­it­eeteista. Ne tukevat oman organ­isaa­tion liiketoi­mintata­voit­teita nimenomaan omassa kohdeyleisössä.

…brändäys­tä siinä mis­sä tuotebrändäyskin: hyvää, kohderyh­män­sä joukossa pidettyä tuotetta markkin­oid­aan, asiakkaat mielellään ostavat  hyvää, kohderyh­män­sä joukossa pidettyä työn­anta­jaa markkin­oid­aan, työn­haki­jat hakevat.

…haastavaa, koska se vaatii pal­jon työtä sekä sis­äisesti että ulkoisesti ja se vaatii sau­matonta yhteistyötä (väh­intään!) johdon, rekrytoin­nin ja markkin­oin­nin kesken. Se on haasteel­lista myös siksi, koska vain harva tekee tavoit­teel­lisesti onnis­tunutta employ­er brandin­gia ja näin ollen ei ole pal­jon organ­isaa­tioita, joilta bench­markata oman alan par­haita käytäntöjä.

…jo olemassa olevan työn­anta­j­ab­ränd­isi tukemista ja vahv­istamista tai kor­jaamista ja kumoamista → kaikilla työn­antajilla on jo brändi, siitä et pääse mihinkään.

…pal­jon enem­män kuin 100 000 silmä­par­in näkyvyyskam­panja. Tätä tärkeäm­pää saada määrit­telemäsi ydinko­hdeyleisön – vaikka kuinka pien­en – jakamaton huomio kuin 99 900 irrel­ev­antin kat­seli­jan huomio.

💡 Mitä itse lisäis­it listaan? Jaa postaus somessa (jakonap­pu­lat löytyy artikkelin alusta) ja kerro oma näkemyk­sesi! Muista tägätä joko Find­ers Seekers tai Pipsa Aro jakoosi, niin voimme osal­lis­tua keskusteluun! Lue lisää employ­er brandin­gi­in liittyviä blo­gi­postauk­siamme: Työn­anta­jam­ie­likuva IT-alalla ja Mikä ihmeen työn­anta­jam­ie­likuva.

Onko teidän employ­er brand­ing ‑pakka vielä sekais­in? Ole mei­h­in yhtey­dessä, niin me autetaan teitä löytämään just teille oikeat tavat lähteä tekemään fiksua employ­er brandin­gia! Ota yhteyt­tä minuun (pipsa@findersseekers.io) tai Pet­raan (petra@findersseekers.io) – meiltä luon­nis­tuu niin work­sho­pit, koulu­tuk­set, sis­ältö­markkin­ointistrategi­at, EB-roadmap­it ja paaal­jon muuta. 😊