Finders Seekers

Uudis­tamme organ­isaa­ti­osi rekrytointikäytäntöjä 

ja löy­dämme teille par­haat osaa­jat

- ammat­ti­taid­olla, pilke silmäkul­massa!

IT-rekrytoija 2.0. — koulu­tusOta yhteyt­tä!

Autamme organisaatioita kehittymään osaajavetoisiksi

Jokain­en organ­isaa­tio on eri­lain­en ja siksi räätälöity osaa­jas­trategia on vält­tämät­tömyys. Yksilöl­lin­en osaa­jas­trategia kat­taa niin rekrytointikäytän­nön, työn­anta­jam­ie­likuvan, kuin sis­äis­et HR-proses­sit osaamis­en kehit­tämis­elle.

Osaa­javetoisuus on avainasemassa tulevaisuuden kiristyvillä työn­anta­jamarkkin­oilla. Autamme sinua tun­nistamaan organ­isaa­ti­osi poten­tiaal­in työ­markkin­oilla ja yhdessä luomme konkreet­tisia toi­men­piteitä, joilla organ­isaa­ti­osi muut­tuu osaaji­en val­it­si­jasta osaa­javetoisek­si.

Löy­dämme teille par­haat IT- ja digi­alan osaa­jat. Lisäk­si vahv­istamme organ­isaa­ti­osi omaa rekrytoin­tiosaamista koulu­tuk­silla, työpa­joilla, sekä Tal­ent Man­age­ment Ser­vices — kon­sultoin­nilla.

Finders Seekers pähkinänkuoressa

1. Löy­dämme teille par­haat IT- ja digi­alan osaa­jat. Kyllä, meillä on tech-ter­mistö hal­lussa!

2. Strategin­en rekrytointikon­sultointi. Autamme organ­isaa­ti­otasi tehostamaan osaa­ja­johtam­iseen ja rekrytointi­in liittyviä käytäntöjä, jotta ne vast­aavat liiketoi­mintanne vaatimuk­si­in. 

3. Rekrytointikoulu­tus. Kas­vatamme organ­isaa­ti­osi omaa kyvykkyyt­tä rekryt­oida ja houku­tella osaajia.

 

Miksi Finders Seekers?

  • Vahva kokemus IT- ja digi­alan suora­hauista ja rekrytoin­ti­prosessin kehityk­sestä aina star­tu­peista pörssiyr­ityk­si­in asti
  • Vahva verkosto IT-alan ammat­til­aisten keskuudessa sekä Suomessa että kan­sain­väl­isillä markkin­oilla
  • Tiedämme, mitä koodar­it haluavat kuulla organ­isaa­tio­stanne
  • Aito halu jakaa asi­an­tun­temustamme, oli kyseessä rekrytoin­nin trend­it tai IT-työ­markkin­at
  • Meillä on käytössä par­haat työkalut ja erino­mais­et suht­eet rekrytoin­ti­p­alve­luih­in erikois­tuneisi­in yrityk­si­in
  • Rakastamme työtämme ja se näkyy!

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo

Blogi

Oppimisketteryys – tulevaisuuden ykköskriteeri rekrytoinnissa?

Oppimisket­teryys – tulevaisuuden ykköskrit­eeri rekrytoin­n­issa? Pari viikkoa sit­ten Raghunath Koduvay­ur jakoi LinkedIn­is­sä artikkelin tekoälyn vaiku­tuk­sista rekrytointi­in. Artikkelissa käs­itelti­in aihetta, joka on ollut muuten­kin keskustelussa pin­nalla jo jonkin aikaa…

Seitsemän IT-rekrytointitrendiä vuodelle 2019

Kaikki sen tietävät — IT-alan työ­markkin­at käyvät kuumina. Koom­is­et rekrytoiji­en yhtey­deno­tot koristavat mon­en ohjelmis­toke­hit­täjän Face­book-seinää ja Twit­teris­sä par­haita tarin­oita ker­too esimerkiksi Jouko Kuha. Kuumentunut työ­markkina ei ole uutta. Viime aikoina…

Startup! Ota huomioon nämä 5 asiaa rekrytoinnissa (Slushissa opittua!)

Viime viikolla me Seeker­it jalkauduimme ykkös tech-star­tup tapahtu­maan, Slushi­in. Haastat­te­limme useam­paa star­tup-yrit­täjää heidän rekrytointi­haasteistaan ja kävimme kuun­telemassa esityk­siä liitty­en Tal­ent Acquis­i­tioni­in. Tech-star­tup-yrit­täjä: alla listat­tuna meidän…