Palkkaa kansainvälinen osaaja!

Olipa kyseessä sit­ten IT-osaa­japula tai kohtaanto-ongelma eli työ­voi­man osaamis­en ja tar­jolla olevi­en osaamista edellyt­tävi­en työte­htävi­en välin­en kuilu, on tulos sama — kysyn­tä ja tarve eivät kohtaa. Suomessa on tällä het­kellä 10 000 täyt­tämätöntä IT-alan työpaikkaa ja seur­aavan neljän vuo­den aik­ana tarve on 50 000 osaa­jalle. Kaiken kukkur­ak­si, Suomesta valmis­tuu vuosit­tain vain noin 1 100 IT-osaa­jaa.

Jos haluat parhaat osaajat, ajattele globaalisti!

Yli 85% Suo­men IT-taloista on kas­vamassa tänä vuonna ja joista 70% on kas­vat­tamassa hen­k­ilöstön­sä määrää. Jos olet yksi heistä, eikä kv-osaaji­en rekrytointi ole sin­ulle kov­in tut­tua, suosit­telen pohtim­aan seur­aavia listaami­ani asioita. Suo­men­kiel­is­et osaa­jat eivät yksinker­taisesti riitä vast­aamaan osaa­jatarpee­seen.

  • Diversit­eetti tekee hyvää bis­nek­selle. McKin­seyn tutkimuk­sen mukaan yrityk­set, joilla on etnistä diversit­eet­tiä, pää­sevät 35% toden­näköisyy­dellä par­em­paan liikevaihtoon.
  • Työym­päristöstä void­aan tehdä avoin kv-osaajille muuta­milla muu­tok­silla. Esimerkiksi dok­u­mentointi ja kom­munikaa­tio tulisi tukea englan­ninkiel­isiä. Mieti, onko tämä teille suuri vai pieni askel.
  • Entä jos meillä on kult­tuur­i­eroja?” Var­masti on kult­tuur­i­eroja. Vai tiedätkö kuinka mon­essa muussa maassa saun­ot­aan alasti, kokoon­nutaan tor­ille, kisataan kep­pi­hevosilla tai vietetään vap­pua? Kult­tuur­i­erot on hyvä tiedostaa ja kan­did­aat­it puhuvatkin usein mielellään omasta kult­tuuristaan. Tärkeää on käy­dä läpi eten­kin erot työkult­tuurissa ja ‑toi­mintata­voissa sekä miten hen­k­ilö istuisi tiimi­in.

Kandidaattien kohdalla kysy, kuuntele, kerro ja aseta odotukset kohdilleen!

  • Ulko­mailta palkkaam­in­en on kal­lista.” Summa on jokais­en kohdalla eri­lain­en, esimerkiksi lentol­ippujen suht­een. Näkisitkö, että kuukauden palkkaa vast­aava summa on pal­jon jos työpaikka on ollut auki yli 45 päivää ja rooli on bis­neskriit­tin­en?
  • Ulko­mailta rekrytoidessa toim­it itse asi­assa Suo­men brändilähet­tiläänä samalla. Kilpai­lemme osaajista muiden maid­en kanssa ja siksi on hyvä ker­rata, mikä tekee meistä par­haan. (kts. esim. Fin­land Tool­box)

Et uskokaan kuinka moni osaaja haluaa nimenomaan Suomeen!

  • Nykyään IT-asi­an­tunti­jan oleskelu­luvan pitäisi saapua neljässä viikossa jos hen­k­ilö tulee EU-alueen ulkop­uolelta. Aika ei siis ole yhtään sen pidempi kuin usean irtis­anom­isaika. Jos lupaa haetaan Suomessa, voi asi­an­tuntija aloit­taa töis­sä jopa jo lupaprosessin aik­ana.
  • Jos et ole varma jos­tain, kuten lupa-asioista, muista aina kysyä!
  • Viimein­en vinkkivitonen: könt­tä­bo­nuk­sen sijaan toteuta relokaa­tio palve­luna. Lupaan, että kokemus on par­empi sekä organ­isaa­ti­olle että uudelle työn­tekijälle. Homma läht­ee avus­tuk­sen määrit­telys­tä.

Jokain­en organ­isaa­tio on uniikki ja haasteet sekä työkult­tuuri eri­laisia. Suomeen muut­tam­iseen liittyy muutamia sääntöjä, mutta eivät ne nyt mah­dot­to­man vaikeita ole! Sen sijaan kysy­mys­ten kirjo kan­did­aat­tien puolelta voi olla joskus haastava. Joskus kan­did­aat­tia kiin­nostaa lähim­mät koulut, päiväkod­it ja toisin­aan vak­uutuk­set ja ter­vey­den­huolto. Siksi relokaa­tioon liittyvät asi­at, ja mik­sei myös rekrytointi, kan­nat­taa ulkoistaa — stres­sivapaasti!  Lue lisää tar­joamistamme relokaa­tiopalve­luista täältä.

HR-ammat­til­ain­en! Olet ter­vetul­lut mak­sut­to­maan KV-osaa­jat 2: asettau­tu­min­en Suomeen osana kokon­ais­val­taista rekrytoin­tia ‑aami­aistapahtu­maan ke 5.6.! Klikkaa tästä lukeak­sesi lisää.