Heips! Olen Pipsa Aro, Find­ers Seekersin ihkauusi Tech Employ­er Brand­ing Con­sult­ant.

Olen ihan super innois­sani päästessäni tekemään työk­seni employ­er brandin­gia, sillä siinä yhdistyy vahvuut­eni ja into­hi­moni. Min­ulla on vahva tausta B2B-markkin­oin­nista sekä glob­aali­en jät­tien parista (Google ja IBM) että pienem­mis­tä star­tu­peista. Tiedän, mitä mod­erni markkin­ointi todel­lisuudessa on ja mil­laisia tulok­sia sillä voi saavut­taa.

Vaatimaton missioni: pelastaa suomalainen työelämä

Viime vuos­ina aloin kiin­nos­tua suuresti myös työelämän eri aiheista ja rekrytoin­nista. Perustin oman firm­ankin helmikuussa 2018, jonka kautta autan ihmisiä löytämään töitä ja käyn puhu­massa työelämästä monille eri­lais­ille yleisöille. Hakija- ja työn­tekijäkokemus ovat into­himo­jani, ja viime vuonna aloin pohtia, miten voisin suurem­min vaikut­taa niiden paran­tu­miseen ja jatkuvaan kehitty­miseen ihan päivätyök­senikin.

Keksin, että min­un täytyy päästä tekemään töitä itse organ­isaa­tioi­h­in paran­tamaan niiden prosesseja ja par­haita käytäntöjä niiden sis­ältä käsin. Ja ilok­seni Find­ers Seekers tar­josi min­ulle sii­hen par­haan mah­dol­lis­en alus­tan! Nyt voin coachata markkin­aa strategis­en työn­anta­jam­ie­likuvan (ja rekrytoin­nin) kanssa sel­lais­ella skaalalla, jolla uskon olevan suur­ta merkitys­tä. En ole pien­ten tavoit­teiden nain­en: kun jotain tehdään, se tehdään isosti ja suurella sydämellä. 

Employer branding ‑työ käytännössä

Find­ers Seekersillä tulen päätyök­seni tekemään tech employ­er brand­ing ‑kon­sultoin­tia asiakkail­le­mme. Se tarkoit­taa sitä, että suun­nit­telen ja toteutan eri­laisia pro­jek­teja, joiden tarkoit­us on hel­pot­taa ja nopeut­taa oikeiden ihmisten löytämistä organ­isaa­tioi­h­in nyt ja tulevaisuudessa. Se voi olla mitä tahansa sis­ältösuun­nitelma-tem­plateista EB-tapah­tu­mi­in tai työn­tekijälähet­tilyyso­hjel­man käyn­nistämisestä kokon­ais­val­taiseen strategis­en rekrytoin­nin ja työn­anta­jam­ie­likuvatyön uudis­tam­iseen. Mukanani näi­h­in pro­jek­teih­in tuon vahvan markkin­oin­tiosaamis­eni, mutta myös työelämä- ja haki­jakokemus­näkemyk­seni sekä totta kai innos­tun­een ja hauskan per­soon­al­lisuut­eni! 🙂

Minusta on ihanaa päästä taas osak­si nimenomaan star­tupia, sillä työnkuvaani kuuluu pal­jon eri­laisia asioita, joista naut­in suuresti. Pääsen kehit­tämään myös meidän omaa markkin­oin­tia ja palve­luport­fo­li­ota, ja siten vaikutan isosti Find­ers Seekersin liiketoimin­nan kehityk­seen. On niin upeaa päästä lait­tamaan näp­pin­sä näin mon­een merkityk­sel­liseen asi­aan! Se, jos jokin, ener­gisoi minua lop­ut­to­masti.

Fun facts:

1. Rakastan pelata CIV:iä, jo 7‑vuotiaasta asti! Nyt men­nään jo CIV6:ssa. Peli vaan para­nee ja pitää ottees­saan tiukem­min ja tiukem­min. #OneMore­Turn

2. Käv­in kat­somassa Bohemi­an Rhaps­o­dyn elok­uvissa viisi ker­taa. Myös Sing Along ‑ver­sion.

3. Linked­In on lemp­i­somekanavani! Olen oppinut Linkkarista ihan valtavan pal­jon ja tutus­tunut kym­meni­in fant­astisi­in ihmisi­in (viime vuonna tapas­in +90 uutta ihmistä väh­intään kahvilla). Verkost­oidutaan mekin! Tästä mun profiili­in, laita ihmeessä Con­nec­tia!

Onko kasvu yrityksenne agendalla?

Jos näin on, minä ja koko Find­ers Seekers ‑tiimi autamme mielellämme! Hel­poin tapa olla mei­h­in yhtey­dessä on mail­ata suor­aan min­ulle (pipsa@findersseekers.io) tai Pet­ralle (petra@findersseekers.io, 0400 653 089). Petra liid­aa meidän tech employ­er brand­ing- ja koulu­tuspalve­luit­amme. Voit myös täyt­tää yhtey­denot­to­lo­mak­keen, niin olemme sinuun päin yhtey­dessä.

 

Aurinkoista päivän­jatkoa, ollaan yhteyk­sissä! 🙂