Kansainvälinen yritysjohtaja Raghunath Koduvayur suomalaisen rekrytointialan startupin Finders Seekers Oy:n neuvonantajaksi.

Tieto Oyj:n markkin­ointi­johtaja, Raghunath Koduvay­ur on koken­ut yritys­johtaja, yrit­täjä ja star­tup-sijoit­taja. Ennen siirty­mistään Tieto Oyj:lle, hän toimi johtoasemassa useam­massa For­tune 500 -yrityk­sessä, kuten Microsoftilla ja Noki­alla. Hän on myös tiiviisti mukana Aasi­an ja Euroopan star­tup-ekosys­teemeis­sä.

Suomella ja Poh­jo­is­mailla on edessään kak­si suur­ta haastetta – kan­sain­väl­isten johtaji­en houkut­telu Poh­jo­is­maih­in ja par­haiden osaaji­en löytämin­en. Find­ers Seekersin vahvuuk­si­in lukeu­tuvat heidän ainut­laatu­in­en lähesty­mistapansa rekrytointi­in, vahva verkosto, sekä huip­putekno­lo­gi­an tuom­in­en ihmis­lähtöis­elle toimi­alalle. He tulevat mullistamaan per­i­n­teistä rekrytoin­nin kent­tää ja olen innois­sani saadess­ani toimia heidän neuvon­anta­janaan”.

Find­ers Seekers tulee olemaan tärkeässä roolissa näiden kah­den haasteen ratkais­emisessa, nos­taen Poh­jo­is­maat glob­aal­in rekrytoin­nin etur­intamaan. On hienoa voida olla mukana Find­ers Seekersin kas­vussa ja aut­taa heitä toteut­tamaan vis­ionsa,” sanoo Raghunath Koduvay­ur.

”Toivot­amme Raghunath­in lämpimästi ter­vetulleek­si osak­si Find­ers Seekersin tar­in­aa! Raghunath neuvon­anta­jana aut­taa Find­ers Seeker­siä sekä avaamaan ovia glob­aaleille markkin­oille että kehit­tämään uusia rekrytointir­atkais­uja, joita Poh­jo­is­maissa ei olla vielä nähty.”

”Innov­aa­ti­ot sekä uraauur­tavat osaa­jas­trategi­at ovat keskeisessä asemassa Poh­jo­is­maisten yritys­ten kyvyssä kas­vaa ja kilpailla glob­aaleilla markkin­oilla. Yhdis­täessämme Find­ers Seekersin mis­sion rav­is­tella per­i­n­teistä rekrytoin­tia ja Raghunath­in asi­an­tuntijuuden, uskon palve­lu­idemme olevan rekrytoin­tialan muu­tok­sen ytimessä”, kom­mentoi Find­ers Seekers Oy:n toim­it­us­johtaja Sofia Pohls.

Yhtey­stiedot: Sofia Pohls, CEO Find­ers Seekers Oy, sofia@findersseekers.io, 050 548 9128

Find­ers Seekers Oy on perustettu toukok­uussa 2018. Yrityk­sen taustalla on kokeneita IT- ja digi­alan rekrytoijia, jotka haluavat toimia mod­ern­in rekrytoin­nin edelläkävijöinä. Find­ers Seekers Oy on kokon­ais­val­taiseen osaa­jas­trategi­aan erikois­tunut yritys, jonka palve­luih­in kuuluvat IT- ja digi­alan suora­haku, rekrytointikoulu­tuk­set sekä laa­jempi Tal­ent Acquis­i­tion -kon­sultointi. Yrityk­sen asiakkais­i­in kuuluvat mm. Amer Sports, Tieto, Qvik ja Ser­vice-Flow.

Tapaa Find­ers Seekers Slushissa 4.–5.12.2018.