Toiveet muutokseen:

Find­ers Seekers on ollut tukemassa tech-puolen rekrytoin­te­jamme. Vuo­den 2018 lop­pupuolella pää­timme ottaa aktiivisem­man otteen työn­anta­jam­ie­likuvan kehit­tämisek­si, sillä meillä on jatkuva tarve sof­take­hit­täjille ja tun­nettavuut­tamme tässä osaa­jaryh­mässä halut­ti­in kohentaa.

Tavoit­teena oli päivit­tää meidän www.amersportsdigital.com ‑verkkos­ivu, eli Amer Sport­sin brän­di­en Suun­non, Sports Track­er­in ja Move­sensen tekno­lo­giapain­ot­teisten rool­ien uras­ivusto, vast­aamaan ”tätä päivää” ja toi­mimaan innostavana rekrytointi- ja työanta­jam­ie­likuvakanavana ulospäin.

Miksi Finders Seekers:

Rekrytointiy­hteistyö on ollut jouhevaa, toimek­si­an­toja on tehty laadukkaasti ja Find­ers Seekers on myös tehnyt pal­jon töitä oppiak­seen meistä työn­anta­jana. Näistä lähtöko­hdista oli helppo val­ita heidät kump­pan­iksemme työn­anta­jam­ie­likuvan kehit­tämisek­si.”

Saavutetut hyödyt:

Pro­jek­t­in aktiivis­en työn kesto oli noin 5 kuukautta ja jatkuu edelleen pienellä ylläpito­panos­tuk­sella. Pro­jekti suun­nitelti­in yhdessä, ja työn­jako määrittyi hyvin heti alkuun. Find­ers Seekers jalkau­tui organ­isaa­tioomme ja ker­ätyn datan (kys­elyt, haastat­telut) perust­eella pääsimme suun­nit­telemaan itse sivu­s­ton uudis­tamista ja sis­ältöä. Hom­mat hoituivat aikataulussa.

Saimme sivu­s­ton päiv­itettyä, asetettua niin san­o­tut ”busi­ness as usu­al” ‑tavoit­teet sivus­tolle, sekä innostettua oma hen­k­ilöstömme mukaan luo­maan meidän näköistämme työn­anta­jak­uvaa.

Para­sta on ollut se, että oma hen­k­ilöstö on ant­a­nut oman pan­ok­sensa sivus­tolle.

Pro­jek­t­in ede­tessä opimme, että työn­anta­jak­uvaa rakentaessa on hyvä tehdä töitä myös talon ulkop­uol­isten resur­ssi­en kanssa, jotta näkee met­sän puilta. Yhteistyömme tulee jatku­maan, sillä tekemistähän on vaikka muille jakaa!

Yhteistyö Finders Seekersin kanssa:

Yhteistyö on sujunut hyvin. Kom­munikointi toimii, ja on jatkuvaa ja avointa. Sovimme mitkä kom­munikointik­anavat sopivat meidän yhteistyölle par­haiten ja eten­imme sen mukais­esti. Se toimi hyvin.

Kaiken kaikki­aan jäi hyvä fiil­is. Saimme hom­mat maali­in aikataulussa, ja saimme organ­isaa­tion sis­ältä sekä ulkoa pos­itiiv­ista palautetta lop­putu­lok­s­esta, joten se tieten­kin ker­toi onnis­tun­eesta pro­jektista.”

Tiina Pylvänäin­en, HR Busi­ness Part­ner, Suunto Oy

Onko kasvu yrityksenne agendalla?

Autamme teitä rekry­markkin­oin­nin, työn­anta­jam­ie­likuvan muo­toilun ja strategis­en tech employ­er brandin­gin kanssa. Hel­poin tapa fiksata nämä on olla mei­h­in yhtey­dessä joko mail­itse tai puhe­lim­itse: Pipsa (pipsa@findersseekers.io, 050 477 4374, Pipsan esit­tely) tai Pet­ralle (petra@findersseekers.io, 0400 653 089). Petra on yksi Find­ers Seekersin perustajista ja hän liid­aa meidän tech employ­er brand­ing- ja koulu­tuspalve­luit­amme. Voit myös täyt­tää yhtey­denot­to­lo­mak­keen, niin olemme sinuun päin yhtey­dessä.