Rekrytointikoulutus

Uudistamme rekrytointia

Mis­siomme on tehdä rekrytoin­nista aidosti strategin­en osa yrityk­sen liiketoi­mintaa. Haluamme olla mukana mullistamassa mie­likuvaa sekä rekrytoin­nista että rekrytoijista.

Järjestämme koulu­tuk­sia, joissa pureu­dumme mod­ernei­h­in rekrytointikäytäntöi­h­in. Teori­aa ja konkreet­tisia työkaluja — molempia sopivassa suht­eessa!

Tar­joamme uusia ideoita, kon­septeja ja työkaluja par­em­paan ja tulok­sel­liseen rekrytointi­in.

Esimerkkejä koulutuksistamme

  • Mitä IT-ske­nessä tapahtuu Suomessa: miten se vaikut­taa rekrytointi­in ja hen­k­ilöstöhallin­toon?
  • IT-ter­min­o­lo­gia: puhutaan samaa kieltä koodar­in kanssa
  • Suora­hak­u­met­o­d­o­lo­gia: Akt­ivoi rekrytoin­ti­funk­ti­osi: miten suora­haku toimii?
  • Rekrytoin­ti­m­arkkin­ointi: mitä, miten ja mis­sä ker­toa organ­isaa­tio­stasi työ­markkin­oilla
  • Rekrykoordin­aat­torista strategisek­si neuvon­anta­jak­si:  hyö­dyn­nä rekrytoi­jan uniikkia ja strategista pos­i­tioin­tia organ­isaa­ti­osi kehityk­sessä

Kouluk­semme ovat suun­nattu niille yksilöille tai tiimeille, joille rekrytoin­nit ovat jol­lain tapaa osa työnkuvaa.

Tulevat koulutukset:

Haluatko lisätietoa koulutuksista?

Rekrytoi rekrytoija + Onboarding as a Service

Puut­tuuko organ­isaa­tio­stanne IT-rekrytoija?

Rekrytoi rekrytoija ‑palve­lumme on kohdis­tettu organ­isaa­tioille, jotka suun­nit­tel­evat palkkaavansa oman IT-rekrytoi­jan.

Miten?

  • Find­ers Seekers etsii organ­isaa­tionne tarpeis­i­in sopivan ehdokkaan
  • Valittu hen­k­ilö osal­lis­tuu kah­den viikon pere­hdytyso­hjel­maamme, jossa sukel­lamme mod­erni­en rekrytointikäytäntöjen, suora­haun ja tech-sana­ston maail­maan
  • Find­ers Seekers toimii uuden rekrytoi­jan ment­or­ina ensim­mäis­en vuo­den ajan — määrit­te­lemme yhdessä kuukaus­ita­voit­teet, jotka pei­l­aavat teidän organ­isaa­tionne tarpeita

Halu­atko kuulla lisää? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan!

 

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo