relokaatiopalvelut

Autamme sinua rekrytoimaan parhaimmat osaajat kansainvälisesti!

Oletteko aikeissa palk­ata ensim­mäis­en kan­sain­välis­en osaa­jan yrityk­seesi joko Suomesta tai ulko­mailta? Tai ehkä olette askeleen edellä ja teillä on jo kan­sain­välin­en työym­päristö, mutta relokaa­tiojärjeste­lyis­sä kaipaisitte apukäsiä/lisäkäsiä?

Par­haiden tuot­teiden ja palve­lu­iden tekemiseen tar­vitaan par­haat osaa­jat. Ties­itkö, että 26% kaikista yrityk­s­istä Suomessa kokee osaaji­en löytämis­en erit­täin vaikeak­si. Lisäk­si 41% pitää sitä vain jok­seen­kin vaikeana.

Miksi kansainvälinen rekrytointi?

 • On mah­dol­lista, että Suomessa ei riitä IT-osaajia täyt­tämään rekrytointit­arpeitasi. Jos halu­at par­haan, ajat­tele glob­aal­isti!
 • Tutkimuk­set osoit­tavat, että mitä enem­män tiimeis­sä on diversit­eet­tiä, sen par­empia tulok­sia ne saavat aikaan
 • Ulko­mailla on pal­jon IT-osaajia, jotka mielellään ottavat vast­aan mah­dol­lisuuden muut­taa tänne.
 • Ja nyt me nöyrät suomal­ais­et pohdimme; miksi joku haluaisi muut­taa Suomeen? No, koska:
  • Suomi on maail­man onnel­lisin, vakain ja turval­lisin maa.
  • Vahv­in digit­aalis­en osaamis­en pääoma koko Euroopassa.
  • Koulu­tus- ja ter­vey­den­huolto­järjestelmä!
  • Puhumat­takaan tuhan­sista järv­istä, mäm­mis­tä, jou­lupukista, saun­asta, Kimi Räikkösestä, kalsarikän­neistä ja sisusta.

Kuinka me voimme auttaa?

Muut­tam­in­en ulko­maille työn per­ässä mullistaa työn­tekijän (ja hän­en per­heensä) elämän. Tar­joamalla ehdokkaalle hyvän kokemuk­sen alusta alkaen, olet jo voiton puolella.

Työskentelemällä kanssamme…

 • Saat enem­män apukäsiä kan­sain­välis­en osaa­jan löytämiseen, palkkaam­iseen ja pere­hdyt­tämiseen
 • Tiedä, mitä tulee ottaa huomi­oon ulko­mailta palk­atessa
 • Hanki maail­man par­haim­mat osaa­jat
 • Par­empi relokaa­tiokokemus, sekä sin­ulle että ehdokkaalle
 • Saat ohjeis­tusta relokaa­tion tukemiseen ja työsop­imuk­seen

Työskentelemällä kanssamme sinun ei tarvitse stressata:

 • Oleskelu­luv­ista, muuto­sta
 • Riit­tämät­tömästä ajasta
 • Kult­tuur­in sopeu­tu­mis­esta tai riit­tävästä motivaa­tio­sta

Opas­tamme sinua mielellämme ja voit itse päät­tää, miten voimme tukea sinua par­haalla mah­dol­lis­ella tavalla!

Finders Seekersin Relokaatiopalvelut:

 • Neuvontaa maa­han­muuto­sta ja vaadituista rek­ister­öin­neistä
 • Apua viisum­i­hakemusten, oleskelu­lupi­en, paikal­listen rek­ister­öin­tien yhtey­dessä
 • Yleiskat­saus sosi­aal­iturvaan, vero­tuk­seen, pankki­a­siointi­in, asum­iseen, vak­uutuk­si­in ja mon­een muuhun
 • Suo­men ensim­mäis­en digit­aalis­en relokaa­tio-oppaan käyt­tö — Pock­et Relo
 • Len­not ja majoit­us
 • Suomea ja työym­päristöä koskeva ohjeis­tus koko rekrytoin­ti­prosessin ajan

Kiinnostuitko?

Jätä yhtey­sti­etosi täällä, ja otamme sinuun yhteyt­tä pian tai otamme yhteyt­tä Bea Gran­del­li­in suor­aan bea(at)findersseekers.io.

 

Mikä on suurin haasteesi rekrytoinnissa?

Laita meille viestiä! Mietitään yhdessä teille sopivimmat ratkaisut.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo