Tech employer branding

Varaa itsellesi 20min ilmainen Tech Employer Branding ‑konsultaatio!

Tech employer branding keskittyy tech-osaajien houkutteluun.

Yhdessä asiakkaan kanssa otamme strategis­en otteen rekrytoin­teih­in ja autamme löytämään keinot ja kanavat tavoit­taa val­itut osaa­jaryh­mät heille räätälöidyllä viestillä. Vahv­is­tunutta työn­anta­jam­ie­likuvaa seur­aa rel­ev­ant­tien urakeskustelujen määrän kas­vu, rekrytoin­ti­prosessin lyhenemin­en ja lop­ulta matalampi cost-per-hire.

REFERENSSI:

Autoimme Amer Sports Digitalia ottamaan strategis­en otteen tech-rekryi­h­in.

Rakenna vahva silta organisaationne ja tech-osaajien välillä

Ollak­seen maail­man paras yritys, on rekrytoitava maail­man par­haita osaajia. Houku­tel­lak­seen par­haat osaa­jat, on raken­nettava vahva työn­anta­j­ab­rändi ja löy­dettävä organ­isaa­tion ääni.

Find­ers Seekers on strategin­en Tal­ent Acquis­i­tion ‑kump­pan­isi — Suo­men ain­oa tech-osaaji­in erikois­tunut työn­anta­jak­uvan kehit­täjä.
Mis­sionamme on varmistaa, että organ­isaa­ti­ol­lasi on par­haat tech-osaa­jat. Tänään ja huo­menna.

Onko Tech Employer Branding vastaus rekryhaasteisiinne?

Vast­aa seur­aavi­in väit­tämi­in “kyllä” tai “ei”:

 1. Meitä ei näh­dä houkut­tel­ev­ana työn­anta­jana tech-osaa­jaryh­mi­en joukossa
 2. Jatkuva tarve tech/di­gi­alan-osaajille, mutta a) organ­isaa­ti­osi softatekemistä ei tun­neta, b) rel­ev­antit kan­did­aat­it eivät aloita keskustelua työpaikoista kans­samme
 3. Emme tiedä, mitä  tech-osaa­jat haluavat organ­isaa­tio­stamme kuulla tai mis­sä kanavissa heidät tavoit­taisi
 4. Tech-osaa­jas­trategi­amme ei ole linkitetty liiketoi­mintata­voit­teis­iimme
 5. Cost-per-hire on tällä het­kellä todella korkea

 Jos vast­a­s­it yht­een tai useam­paan väit­tämään kyllä, organ­isaa­tionne hyöty­isi Tech Employ­er Brand­ing — palve­luista.

Miten me voimme auttaa?

Suunnittelu ja strategia

Tilanneanalyysi tech-osaajatarpeista

Valamme vakaan pohjan tech-osaa­jas­trategi­alle:

 • suor­aan liiketoimin­nastanne johde­tut osaa­jatarpeet
 • työn­tekijöiden haastat­telut, esim.: mikä tällä het­kellä organ­isaa­tiossanne toimii ja mikä ei, mis­tä työn­tekijät haluavat kaikki­en kuulevan, sis­äin­en ja ulkoin­en NPS (Net Pro­mo­tor Score)

Tech Employer Branding Workshop

Istutaan yhdessä HR:n, rekryn, markkinoinnin/viestinnän, devaa­jatii­miesi­hen­k­ilön ja johdon kanssa työpa­jassa, jossa vahv­istamme toi­mintas­uun­nitelmna työn­anta­jam­ie­likuvatyön avulla:

Esim: työn­antaja-arvo­lu­pauk­sen ja tar­in­anne kir­kastam­in­en, mit­tari­en asettam­in­en, suun­nitel­man täytäntöön­pano, datao­hjau­tuvuus

Toteutus

Urasivujen päivitys tech-kulmalla

Uras­ivujen uudelleen akt­ivointi:

 • varmistetaan rel­ev­antti ja osuva tech-sis­ältö
 • kas­vat­etaan kan­di­en kiin­nos­tusta organ­isaa­tioonne
 • kon­vertoid­aan kiin­nos­tus liideiksi

Sisältösuunnitelma tech-painotuksella

Vuo­den sis­ältösuun­nitelma alkuana­lyys­in perust­eella:

 • tutus­tutaan kohdeyleisöönne, mikä on yrityk­sesi tar­ina, miten se sidot­aan yht­een liiketoi­mintata­voit­teiden kanssa, miten houku­tel­laan par­haat osaa­jat just teille ja mitä kautta?

Culture Handbook

Kerro kult­tuuristasi ja työsken­t­elyta­voistasi Cul­ture Hand­book­in ‑kein­oin:

 • kult­tuuri on ain­oa asia, mitä muut eivät voi kopioida
 • kerro tar­inasi, viesti siitä tehokkaasti ja huo­maa, miten se vetoaa suor­aan kohderekryi­hisi

LinkedIn- ja some-oppaat

Linked­In on työn­anta­jam­ie­likuvan kan­nalta tärkein somekanava. LinkedIn­in super user Pipsa Aro on laat­inut hyvin kat­tavan Linked­In-oppaan, kuinka organ­isaa­tionne saa tärkeim­mät viestit läpi mah­dol­lisim­man mon­en rel­ev­antin luki­jan sil­mille. Saatavilla syk­syllä 2019.

Työpajat

Employee Excellence Workshop

Nos­ta työn­tekijäsi jalustalle!

 • Toimitusjohtajanne/tiimiliidin inspiroiva puhe, jossa valetaan pohja osaaji­en nos­tam­is­elle yrityk­sen onnis­tumis­en mah­dol­listajina
 • Find­ers Seekersin work­shop-osio: inspiroiva, mutta käytän­nön­lähein­en puheen­vuoro oman osaamis­en ja siitä ker­tomis­en tär­key­destä, ennakkote­htävä, osaam­is­paletti-har­joit­us, itse- ja ryh­märe­flektio, next step­it

Ideaali osal­lis­tu­jamäärä: 10–20 hlö

Hinta: 1000€

Employee Advocacy Workshop

Hel­poim­mat tavat aut­taa työn­tekijöitäsi ryhtymään työn­anta­j­ab­rändinne lähet­tiläiksi:

 • Miten työn­anta­jasta kan­nat­taa – ja voi – puhua omissa verkostoissa ja somessa?
 • Someti­li­en perustam­in­en ja/tai optimointi
 • Somepostausten tekniikka ja optimointi
 • omat aiheet (hasht­a­git) oman asi­an­tuntijuuden ja into­hi­mon pohjalta
 • Ensim­mäis­et Linked­In-postauk­set

Ideaali osal­lis­tu­jamäärä: 10–20 hlö

Hinta: 1000€

Tar­joamme myös muita work­shopeja, esim: Markkin­ointi rekrytoin­nin tukena (2h) ja Rekrytointi kuuluu kaikille!” (2h). Kysy niistä lisää tästä.

Kiinnostuitko?

Voit aina olla myös suor­aan yhtey­dessä Pet­raan ja Pipsaan Autamme teitä spar­railemaan, mikä olisi sop­iv­in palvelu juuri teille sekä tässä tilanteessa että tulevaisuuden haasteita aja­tel­len.

Varaa tästä ilmainen 20 minuutin Tech Employer Branding ‑konsultaatio.

Aikataulu kon­sultaa­ti­olle sovitaan sähkö­postitse ilmoit­tau­tu­mis­en myötä.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo