Tech employer branding

Varaa itsellesi 20min ilmainen

Tech Employer Branding — konsultaatio!

Tech employ­er brand­ing keskittyy tech-osaaji­en houkut­teluun. Yhdessä asiakkaan kanssa otamme strategis­en otteen rekrytoin­teih­in ja autamme löytämään keinot ja kanavat tavoit­taa val­itut osaa­jaryh­mät heille räätälöidyllä viestillä.

Vahv­is­tunutta työn­anta­jam­ie­likuvaa seur­aa rel­ev­ant­tien urakeskustelujen määrän kas­vu, rekrytoin­ti­prosessin lyhenemin­en ja lop­ulta matalampi cost-per-hire.

REFERENSSI!

Lue tästä, mitä teimme yhdessä Amer Sports Digital­in kanssa ja kuinka autoimme heitä ottamaan strategis­en otteen tech-rekryi­h­in.

Lähdetäänkö rakentamaan yhdessä vahvempaa siltaa organisaationne ja tech-osaajien välille?

 

Ollak­seen maail­man paras yritys, on rekrytoitava maail­man par­haita osaajia. Houku­tel­lak­seen par­haat osaa­jat, on raken­nettava vahva työn­anta­j­ab­rändi ja löy­dettävä organ­isaa­tion ääni.

Find­ers Seekers on strategin­en Tal­ent Acquis­i­tion -kump­pan­isi — Suo­men ain­oa tech-osaaji­in erikois­tunut työn­anta­jak­uvan kehit­täjä.
Mis­sionamme on varmistaa, että organ­isaa­ti­ol­lasi on par­haat tech-osaa­jat. Tänään ja huo­menna.

Onko Tech Employer Branding vastaus rekryhaasteisiinne?

 1. Meitä ei näh­dä houkut­tel­ev­ana työn­anta­jana bis­neskriit­tisten tech-osaa­jaryh­mi­en joukossa.
 2. Jatkuva tarve tech/di­gi­alan-osaajille, mutta a) organ­isaa­ti­osi softatekemistä ei tun­neta, b) rel­ev­antit kan­did­aat­it eivät aloita keskustelua työpaikoista kans­samme.
 3. Emme tiedä, mitä  tech-osaa­jat haluavat organ­isaa­tio­stamme kuulla tai että mis­sä kanavissa heidät tavoit­taisi.
 4. Tech-osaa­jas­trategi­amme ei ole linkitetty liiketoi­mintata­voit­teis­iimme.
 5. Cost-per-hire on tällä het­kellä todella korkea.

 

  Jos vast­a­s­it yht­een tai useam­paan väit­tämään kyllä, organ­isaa­tionne hyöty­isi var­masti Tech Employ­er Brand­ing — palve­luista.

Miten me voimme auttaa?

Suunnittelu ja Strategia

Tilanneanalyysi tech-osaajatarpeista

Valamme vakaan pohjan tech-osaa­jas­trategi­alle:

 • Liiketoimin­nasta johde­tut osaa­jatarpeet
 • Työn­tekijöiden haastat­telut

Tech Employer Branding -työpaja

Toi­mintas­uun­nitel­man työn­anta­jam­ie­likuvan vahv­istam­isek­si. Yhtein­en työpaja:

 • Työn­antaja arvo­lu­pauk­sen kir­kastam­in­en
 • Suun­nitel­man täytäntöön­pano

Toteutus

Urasivut

Uras­ivujen uudelleen akt­ivointi.

 • Varmistetaan rel­ev­antti tech-sis­ältö ja kiin­nos­tuk­sen kon­ver­tointi liideiksi.

Sisältösuunnitelma

Vuo­den sis­ältösuun­nitelma alkuana­lyys­in perust­eella.

 • Kerro tar­inasi, opeta uutta kuuli­jak­un­nallesi!

Culture Handbook

Kerro kult­tuuristasi ja työsken­t­elyta­voistasi Cul­ture Hand­book­in -kein­oin.

 • Kult­tuuri on ain­oa asia, mitä ei muut voi kopioida!
 • Kerro tar­inasi ja huo­maa, ken­een se vetoaa!

Työpajat

Markkinointi rekrytoinnin tukena (2h)

 • Työn­anta­jam­ie­likuvan sekä tuote-/palve­lumarkkin­oin­nin yhtäläisyy­det ja eroavaisuudet
 • Konkreet­tisia vinkke­jä ja tapoja tuoda markkin­ointi ja rekrytointi lähem­mäk­si toisi­aan!
 • 2 h työpaja on suun­nattu markkin­oin­nin, vies­tin­nän, HR:n ja rekrytoin­nin ammat­til­ais­ille

Rekrytointi kuuluu kaikille!” (2h)

 • Jalkautetaan rekrytointi organ­isaa­tioonne
 • Verkost­orekrytointi sekä työn­tekijälähet­tiläät kun­ni­aan!
 • Konkreet­tisia ideoita ja tapoja tuoda rekrytointi lähem­mäk­si tiimiläisten arkea.
 • Räätälöity, 2h työpaja kaikille niille, jotka ovat uteli­aita ottamaan aktiiv­ista otetta organ­isaa­tionne rekrytoin­teih­in.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyt­tä suor­aan Pet­raan tai lähesty meitä vaikka alla olevan lomak­keen kautta!

Varaa tästä ilmainen 20 minuutin Tech Employer Branding — konsultaation.

Aikataulu kon­sultaa­ti­olle sovitaan sähkö­postitse ilmoit­tau­tu­mis­en myötä.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo