Vieraskynä-blo­gis­ar­jamme saa kun­ni­an aloit­taa ystävämme Tommi Talja. Tommi on Tal­en­ted­in “lahjakkuus­agentti” ja mod­ern­in rekrytoin­nin soturi. Tarkem­man esit­telyn Tom­mis­ta löy­dät blo­gin jäl­keen.

”Mä oon vaan töissä täällä”

Tuota lausetta käytetään kuvaamaan työn­tekijää, joka ei ota vas­tuuta mis­tään, ei tiedä mitään, eikä oikeastaan edes halua vas­tuuta, eikä tietää mis­tään. Näiden muutami­en olemas­saolo on var­masti vaikut­ta­nut myös niin kut­sut­tujen ”palveluegoil­i­joiden” synty­miseen. You know. Niitä, jotka vaativat kaikissa tilanteissa esi­mi­estä paikalle, koska eivät koe saavansa egonsa mukais­ta palve­lua riv­ityön­tekijältä ja hyväk­syvät epämi­ellyt­tävän päätök­sen vasta, kun joku faarao organ­isaa­tiopyr­amidin kätköistä suo sin­ulle aikaansa. Ihania ihmisiä by the way.

Noh, mitä tapahtuu, kun otetaan tuo otsikon lause ja pudotetaan se keskelle asi­an­tunti­jatyöym­päristöä? Työstään piit­taa­mat­to­mia laiskur­eita, joita saa olla vah­ti­massa koko ajan, eikä sil­loinkaan hom­mat suju aivan niin kuin nor­sun­luut­ornista toivot­taisi­in?

Ei. Sil­loin syntyy itseään ohjaavia, burnout­tia gore­texin tavoin hylkiviä, tun­nol­lisia työn­tekijöitä, jotka tun­nistavat, mil­loin kyseessä on vaan töitä, ja mil­loin lainataan omalta tulevaisuudelta ener­gi­aa ja pol­tetaan sitä nyky­het­kessä sen suurem­min sitä mure­hti­matta. Ilma­s­ton­muu­tok­sen per­uspil­areita muuten tämä logiikka.

Asi­an­tunti­jatyössä val­lit­seekin vakava työil­ma­s­ton­muutos, jonka tor­ju­misek­si ei enää riitä kauniit kor­ulauseet kiir­eestä ja sen vaar­al­lisuudesta, eikä toin­en toistaan yleväm­mät lausun­not siitä, miten hen­k­ilöstö on yrityk­sen tärkein voimav­ara. On luo­ta­va uusia tapoja aja­tella työtä ja elämää, jonka osana työ kul­kee läpi aikuisuutemme.

Mitä sit­ten, jos et jaksa vast­ata sähkö­posti­in, joka tipahti pos­ti­l­aatikkoon vart­tia vaille viit­tä? Mitä, jos kolleg­asi olisi tehnyt saman virheen, jonka huo­ma­s­it juuri tehneesi? Olisitko torunut häntä yhtä kov­in san­ankään­tein kuin itseäsi soimaat pääsi sis­ällä?

Tee huo­menna. Älä ajat­tele muiden tekevän enem­män, parem­min ja nopeam­min. Mieti, mikset jaksa vast­ata viesti­in juuri nyt. Pitäisikö vain nukkua enem­män?

Kun opit tun­nistamaan tilanteita, joissa annat itsestäsi työlle enem­män kuin se ant­aa sin­ulle, pää­set takais­in kestävän kehityk­sen polulle ja olet turvassa työelämän möröiltä, kuten Burnout­paholaiselta, Kiire­hir­viöltä ja Mul­ti­taskaus­mon­ster­ilta. Et enää ota itseesi, kun olet töis­sä tehnyt virheen, vaan tun­nistat heti, ettei tässä nyt haukuttu sinua ihmis­enä, vaan olit työn­tekijänä mokan­nut ja tärkeintä on oppia tästäkin. Oppia ikä kaikki. Työelämä todel­lakin on maraton­matka, eikä se eläkeikä sieltä tule ainakaan laskemaan, joten par­empi keskittyä sii­hen, että me kaikki ollaan vaan töis­sä täällä ja naut­it­aan elämästä — ja työstämme.

Tommi Talja

Tommi Talja

Tal­ent Agent at Tal­en­ted

Pari vuotta rekrymaail­massa uisken­nel­lut moniosaaja, joka kokee välillä osaavansa mitä vain ja tois­ena het­kenä toteaa, ettei tiedä vielä mis­tään mitään.
Rekryn kautta eksynyt myyn­nin puolelle ja takais­in. Naut­tii eniten ideoin­nista ja ideal­is­esta ajatusten­vaih­dosta. Vapaa-ajalla naut­tii eniten koiri­en seuras­ta sekä fris­beekiekko­jen viskelys­tä keskellä met­sää.

Sinustako seuraava Vieraskynä?

Työsken­teletkö rekrytoin­nin, työn­anta­jam­ie­likuvan tai hen­k­ilöstöhallin­non parissa tai onko sin­ulla muuten vain näi­h­in aihealueis­i­in liittyvää san­ot­tavaa?

Jos vast­a­s­it kyllä, ota mei­h­in yhteyt­tä täältä.