Työnantajamielikuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloitukseen!

Kun puhutaan työn­anta­jam­ie­likuvasta, mietitään usein kokon­aiskuvaa organ­isaa­tio­sta. Eri osaa­jaryh­mät kuiten­kin kiin­nit­tävät huomi­ota eri asioi­h­in val­ites­saan työpaikkaa. Esimerkiksi IT-osaa­jat kiin­nit­tävät huomi­ota eri asioi­h­in kuin esimerkiksi markkin­oi­jat. Tiedätkö mil­lain­en brän­divi­esti toimii  IT-alan osaajille tai mis­sä kanavissa heidät voi tavoit­taa? Pienellä panos­tuk­sella voit erot­tau­tua eduk­sesi mas­sasta — Great Place to Work-ser­tiä ei vält­tämät­tä tar­vita!

Kolme vinkkiä, mistä lähteä liikkeelle:

1. Ymmärrä organisaatiosi IT-osaajatarpeet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Vaikka tek­isi mieli hypätä konkreet­tiseen tekemiseen heti miten, ota ensin selvää osaa­jatarpeistanne seur­aavi­en 1–2 vuo­den aik­ana, sekä hie­man pidem­mällä aika­jän­teellä. Pri­or­isoi 1–3 avain­profiil­ia, joi­h­in brändäys erity­isesti keskittyy.

2. Luo EVP — employer value proposition eli työnantajalupaus; keitä olemme työnantajana?

Toin­en oleel­lin­en perusta työn­anta­jam­ie­likuvalle on selvit­tää, keitä olemme työn­anta­jana tai mil­lain­en työn­antaja me haluamme olla?

EVP vast­aa kysymyk­seen: Miksi taido­kas työn­tekijä haluaisi työsken­nellä meillä? Kun tämä vastaus on selvillä, se ant­aa eväitä bränd­in kom­munikoin­nille ulkop­uol­isille sidosryh­mille.

EVP muodos­tuu mm. seur­aav­ista osa-alueista:

evp finders seekers

Organ­isaa­tio: markkina-asema, tuot­teiden ja/tai palve­lu­iden laatu, asiakkaat, yritys­vas­tuullisuus
Työ: työn mielekkyys ja merkitys, työn ja vapaa-ajan tasapaino
Palkit­semin­en: kokon­aiskom­pensaa­tio, lomat, etuudet — mis­tä asioista halutaan palkita?
Mah­dol­lisuudet: urapol­ut, kehitysmah­dol­lisuudet, organ­isaa­tion kas­vuta­voit­teet
Ihmis­et: kollegat, johtamistyyli, työn­tekijöiden maine organ­isaa­tion sisä- ja ulkop­uolella

Pal­jon mietit­tävää ja selvitettävää! Pohjatyö ant­aa sin­ulle perus­tan kaikelle brän­divi­es­tin­nälle ja näin se myös pei­l­aa organ­isaa­tion jokapäiväistä elämää. San­o­maa on näp­pärä muokata eri osaa­jaryh­mille sop­iviksi.

3. Huomioi viestinnässä ne asiat, joita IT-alan osaajat erityisesti arvostavat työnantajassaan

Seur­aavat pointit ovat nousseet tuhan­sissa IT-asi­an­tunti­joiden rekry­haastat­teluis­samme tärkeiksi aiheiksi. Ohe­is­et kom­mentit ovat suor­ia lain­auk­sia ohjelmis­toke­hit­täjiltä:

Tiimi & pro­jek­tit:
“Itse halu­an aina tietää hie­man tarkem­min mih­in tiimi­in tai pro­jek­ti­in olisin men­ossa. Yhden yrityk­sen sis­älle mahtuu niin monta erityyp­pistä toi­mintaa. Joku inhi­mil­lis­en kokoin­en rajaus, josta keskus­tella.”

Työsken­t­elytavat ja kehityskäytän­teet:
“Kuinka suhtaudutaan esim. test­aam­iseen, ver­taiskat­sel­mointi­in, julkais­uryt­mi­in, kuinka tarkkaan rajatut roolit ihmisillä on. Kehit­täjätii­mi­en auto­nomia vs. byrokra­tia ja proses­sit.”

Konkreet­tisia esimerkke­jä pro­jek­teista:
“Hyvä olla konkreet­tisia esimerkke­jä, koska kaikki main­ostaa olevansa hyvin joustavia vaikka tot­uus on toin­en.”

Tekno­lo­gia ja työkalut:
“On tärkeä tietää, mil­laisia tekno­logioita yrityk­sessä on käytössä ja miltä arkkite­htuuri näyt­tää.”

Tässä muutama pähk­inä pur­tavak­si, kun mietit IT-osaajille räätälöityä työn­anta­j­ab­ränd­in kehit­tämistä.

 

Halu­atko varata ajan mak­sut­to­maan kon­sultaa­tioon IT-työn­anta­j­ab­rändäyk­sestä?

Lue lisää palve­luistamme ja jätä yhtey­sti­etosi täällä!