Outo kysymys. Kuka nyt nykypäivänä noin pitkään samassa työpaikassa pysy­isi? Se on kuiten­kin hyvin rel­ev­antti kysymys, kun yritys miet­tii tar­joamaansa työn­tekijäkokemusta ja sitä minkälain­en työn­antaja se pohjim­miltaan halu­aa olla.

Olen urani aik­ana nähnyt hien­oja esimerkke­jä siitä miten työn­tekijöiden tarpeet ja toiveet huomi­oid­aan ja miten puheet eivät vain jää kor­ulau­seiksi, vaan ne myös eletään. “Meillä panostetaan työn­tekijöiden hyvin­vointi­in” voi aidosti tarkoit­taa vapautta päät­tää työa­joistaan, hyvin­voin­tilu­entoja työpaikalla, laa­joja hen­kisen hyvin­voin­nin palve­luja työter­veyshuol­lossa tai vaikka urheilutapah­tu­mi­en spon­sor­oin­teja. “Meillä pää­set kehit­tämään osaamistasi” voi olla haastavi­en työ­pro­jek­tien lisäk­si mah­dol­lisuus hyö­dyn­tää ulkop­uolista ment­or­ia, käyt­tää työaikaa opiskeluun, saada coachausta vaikka puheen­vuoron pitämiseen oman alan tapahtu­massa tai mah­dol­lisuus päästä tekemään koken­eem­man koll­eg­an vier­ellä jotain sel­laista mitä et vielä osaa.

Päälle lii­mat­tua vai aitoa?

Näis­sä aidoissa esimerkeis­sä ei ole kyse vain yrityk­sestä kiil­lot­taa työn­anta­jak­uvaa, vaan aidosta pyrkimyk­sestä tukea työn­tekijöitä niillä osa-alueilla, jotka juuri siinä yhteisössä koetaan tärkeiksi. Tämä onkin asi­an ydin kun läh­de­tään miet­timään, mikä ihme saisi ne työn­tekijät vii­htymään nyky­isessä työpaikas­saan vielä tulev­inakin vuos­ina: mitä sinä tar­vit­set jotta voit kokon­ais­val­taisesti hyvin?

Työn­tekijäkokemus, ihmisten kehitty­m­in­en ja hyvin­vointi ovat min­ulle tärkeitä aihepiire­jä ja olen­kin käyt­tänyt otsikon kysy­mys­tä vuosikausia niin rekry­haastat­teluissa, HR-prosessi­en kehit­tämisessä kuin työn­anta­jak­uvan miet­tim­isessäkin. Mitä sii­hen sit­ten on vast­attu? Hyvät työkaver­it ja ihmisiä tukeva yrityskult­tuuri. Mah­dol­lisuus itsensä kehit­tämiseen. Osaamista vast­aava palkkake­hitys. Tuossa järjestyk­sessä.

Yhteisöllä ja juuri sen kyseis­en yhteisön tarpeiden kuun­telem­is­ella on siis suuri merkitys. Se on vahvaa yhteistyötä työn­anta­jan ja työn­tekijöiden välillä. Hyvä ilmapiiri, avoin keskustelu ja palaut­teen­an­tok­ult­tuuri ovat suor­aan liitän­näisiä ammatil­liseen kehitty­miseen ja hyvin­vointi­in. Työn­tekijöiden kehitty­m­in­en taas näkyy liiketoimin­nas­sa vaikkapa innov­atiivisemp­ina tuot­teina tai par­em­pana asiakaspalve­luna. Työn­tekijöiden hyvin­vointi pien­entyneinä työter­veyshuol­tok­u­lu­ina ja lasken­eena vaihtuvuutena. Se on lumi­p­al­loe­fekti ja se on euroja.

Työn­anta­jaan sit­ou­tu­min­en alkaa olla nykypäivänä ent­istä harvinaisem­paa. IT-osaajia houku­tel­laan kilpaili­jalle korkeam­milla palkoilla, mah­dol­lisuudella vaikut­taa pro­jek­teih­in, viiniklu­billa ja etätoim­is­tolla ulko­mailla. Tuo kaikki kuulostaa oikein hyvältä, mutta mitä jos kaikki tar­joavat sitä samaa? Mikä sil­loin toimii erot­tavana tekijänä?

Oma kokemuk­seni on ihmis­et ja yrityskult­tuuri. Se, keiden kanssa teet päivit­täin töitä ja erity­isesti, kuinka yritys reagoi sil­loin kun työn­tekijällä on syys­tä tai tois­esta erityis­en vaikeaa. Kun tun­tuu että motivaa­tio on hukassa eikä työnteo­sta tule mitään, par­isuhde on karilla tai sängys­tä on mah­do­tonta päästä aamulla ylös. Jos tuol­laisessa tilanteessa työn­antaja läht­ee avoim­in mielin miet­timään eri­laisia vaih­toe­htoja tilanteen ratkais­emisek­si, ei olla enää työpaikalla vaan yhteisössä. Siellä väl­itetään, ollaan kiin­nos­tun­eita työn­tekijän tarpeista ja tulevaisuuden toi­veista. Sieltä löytyy ihmisiä jotka ovat kiin­nos­tun­eita myös siitä miten sin­ulla men­ee työn ulkop­uolella. Siellä ymmär­retään että ihmin­en on kokon­aisuus ja työn ulkop­uol­iset asi­at vaikut­tavat työhön ja toisin päin.

Kuten mis­sä tahansa ihmis­suht­eessa, on työy­hteisössäkin vas­tu­ita ja vel­vol­lisuuk­sia. Eivätkä ne ole pelkästään työn­anta­jalla vaan myös työn­tekijällä on omansa. Kun osapuo­let ymmärtävät mitä heiltä odotetaan ja toimivat sen mukais­esti, yhteisö lujit­tuu ja pos­itiiv­inen yrityskult­tuuri vahv­is­tuu. Yhtäkkiä tun­tuukin ihan kivalta ajatuk­selta miet­tiä tulevaa viit­täkin vuotta ilman ajatusta työpaik­an vaih­dosta, koska tietää että työn­anta­jalta löytyy tukea urake­hityk­seen ja eri­laisi­in elämäntil­anteis­i­in.

Aika rel­ev­antti kysymys sit­ten­kin, eikö?

Salla Niemelä on koken­ut työn­haki­jakokemuk­sen puo­lestapuhuja ja hyvän työelämän inno­kas rakentaja. Häntä kiehtoo työelämän muut­tu­min­en ja mod­ern­in työelämän haasteiden ratkais­emin­en, niin työn­tekijöiden hyvin­voin­nin kuin yrityk­sen men­estyk­sen­kin näkökul­masta. Hän vast­aa Future­play Games­in HR:stä ja työn­tekijäkokemuk­s­esta.