Finders Seekers

Uudis­tamme organ­isaa­ti­osi rekrytointikäytäntöjä 

ja löy­dämme teille par­haat osaa­jat

- ammat­ti­taid­olla, pilke silmäkul­massa!

Tech Employ­er Brand­ingKan­sain­väl­is­et Osaa­jat 2 — aami­aistil­aisuus 5.6.

Autamme organisaatioita kehittymään osaajavetoisiksi

Jokain­en organ­isaa­tio on eri­lain­en ja siksi räätälöity osaa­jas­trategia on vält­tämät­tömyys. Yksilöl­lin­en osaa­jas­trategia kat­taa niin rekrytointikäytän­nön, työn­anta­jam­ie­likuvan, kuin sis­äis­et HR-proses­sit osaamis­en kehit­tämis­elle.

Osaa­javetoisuus on avainasemassa tulevaisuuden kiristyvillä työn­anta­jamarkkin­oilla. Autamme sinua tun­nistamaan organ­isaa­ti­osi poten­tiaal­in työ­markkin­oilla ja yhdessä luomme konkreet­tisia toi­men­piteitä, joilla organ­isaa­ti­osi muut­tuu osaaji­en val­it­si­jasta osaa­javetoisek­si.

Löy­dämme teille par­haat IT- ja digi­alan osaa­jat. Lisäk­si vahv­istamme organ­isaa­ti­osi omaa rekrytoin­tiosaamista koulu­tuk­silla, työpa­joilla, sekä Tal­ent Man­age­ment Ser­vices — kon­sultoin­nilla.

Finders Seekers pähkinänkuoressa

1. Löy­dämme teille par­haat IT- ja digi­alan osaa­jat. Kyllä, meillä on tech-ter­mistö hal­lussa!

2. Strategin­en rekrytointikon­sultointi. Autamme organ­isaa­ti­otasi tehostamaan osaa­ja­johtam­iseen ja rekrytointi­in liittyviä käytäntöjä, jotta ne vast­aavat liiketoi­mintanne vaatimuk­si­in. 

3. Rekrytointikoulu­tus. Kas­vatamme organ­isaa­ti­osi omaa kyvykkyyt­tä rekryt­oida ja houku­tella osaajia.

 

Miksi Finders Seekers?

  • Vahva kokemus IT- ja digi­alan suora­hauista ja rekrytoin­ti­prosessin kehityk­sestä aina star­tu­peista pörssiyr­ityk­si­in asti
  • Vahva verkosto IT-alan ammat­til­aisten keskuudessa sekä Suomessa että kan­sain­väl­isillä markkin­oilla
  • Tiedämme, mitä koodar­it haluavat kuulla organ­isaa­tio­stanne
  • Aito halu jakaa asi­an­tun­temustamme, oli kyseessä rekrytoin­nin trend­it tai IT-työ­markkin­at
  • Meillä on käytössä par­haat työkalut ja erino­mais­et suht­eet rekrytoin­ti­p­alve­luih­in erikois­tuneisi­in yrityk­si­in
  • Rakastamme työtämme ja se näkyy!

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo

Blogi

Mira Günther — Senior Talent Coach

Hei, olen Mira Gün­ther, Find­ers Seekersin tuore Seni­or Tal­ent Coach! Olen aina naut­tinut päästessäni opettelemaan uusia asioita, ja tun­tuu edelleen vaikealta uskoa, että juuri sitä teen työk­seni. Innos­tun kohdatess­ani uusia tekno­logioita, jotka eivät ole min­ulle…

Palkkaa kansainvälinen osaaja!

Palkkaa kan­sain­välin­en osaaja! Olipa kyseessä sit­ten IT-osaa­japula tai kohtaanto-ongelma eli työ­voi­man osaamis­en ja tar­jolla olevi­en osaamista edellyt­tävi­en työte­htävi­en välin­en kuilu, on tulos sama — kysyn­tä ja tarve eivät kohtaa. Suomessa on tällä het­kellä 10 000…

Työnantajamielikuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloitukseen!

Työn­anta­jam­ie­likuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloituk­seen! Kun puhutaan työn­anta­jam­ie­likuvasta, mietitään usein kokon­aiskuvaa organ­isaa­tio­sta. Eri osaa­jaryh­mät kuiten­kin kiin­nit­tävät huomi­ota eri asioi­h­in val­ites­saan työpaikkaa. Esimerkiksi IT-osaa­jat kiin­nit­tävät…